*

bay

Bays are slots on a computer’s housing floppy disk or CD-ROM drives. Also called drive bay.

khoang
Các khoang là các khe trên đĩa mềm lưu trư hay các ổ đĩa CD-ROM của máy tính. Còn được gọi là khoang ổ đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑