*

bcc

Blind carbon copy. In e-mail correspondence a message can be sent simultaneously to a number of people other than the principal recipient. Those people on receipt of a bcc will be unable to see the names and addresses of other persons receiving this message; just their own and the sender’s address. In this that way the principal have been copied into the same message.

Bản sao carbon ngầm
Trong thư từ e-mail, là một thông báo có thể được gởi cùng lúc đến một số người ngoại trừ người nhận chính. Những người này khi nhận được một BBC sẽ không thể thấy tên và địa chỉ của những người nhận khác đã nhận thông báo này, chỉ là địa chỉ riêng của họ và của người gởi. Theo cách này, người nhận chính sẽ không biết rằng bất kỳ người nhận chính sẽ không biết rằng bất kỳ người nào khác đã sao chép váo cùng một thông báo.


Published:

PAGE TOP ↑