*

BCD(Binary Coded Decimal)

A method of coding long decimal numbers so that they can be processed with precision in a computer, which uses a fixed number of places-such as 8 or 16 to code numerical values. Most personal computers process data in 8-bit chunks called bytes, but that size causes problems for number crunching. When working with binary numbers, the biggest number that can be represented with 8 bits is 256. Some programs get around this limitation by using BCD notation , a way of coding decimal numbers in binary form without really translating them into binary, You cannot fit the binary equivalent of the number 260 into 8 bits, but you can fit the codes for 2, 6, and 0 into 3 adjacent byte. A 3-digit decimal number takes up 3 bytes of storage; larger numbers can be accommodated by increasing the number of bytes set aside in memory to store the number. Therefore, you have no limit to the precision that can be achieved in coding and processing numbers. See precision.

mã 2-10, mã BCD
Một phương pháp mã hóa các số thập phân dài có thể xử lý chính xác trong máy tính, dùng một số lượng các vị trí, như 8 hoặc 16 vị trí, để mã hóa các giá trị số. Hầu hết các máy tính cá chân đểu xử lý số liệu theo các đoạn 8 bit gọi là byte, nhưng cỡ byte này gây ra nhiều vấn để đối với việc xử lý số. Khi hoạt động với các số nhị phân, con số lớn nhất có thể biểu diễn bằng 8 bit là 256. Một số chương trình tránh giới hạn náy bằng cách dùng mã BCD, một phương pháp mã hóa các số thập phân thành dạng nhị phân. Để mã hóa 260, BCD lắp các mã ứng với 2, 6, và 0 vào trong ba byte liền nhau. Những số lớn bây giờ không thành vấn đề nữa; số lượng các byte dành riêng trong bộ nhớ, chuyên để lưu trữ các số, có thể tăng lên một cách đơn giản. Xem precision.


Published:

PAGE TOP ↑