*

BCS(The Boston Computer Society)

A nonprofit membership organization founded in 1977 by Jonathan Rotenberg and disbanded in 1996. The BCS was one of the first sources for education and technical information about personal had more than 30,000 members, although more than100,000 people were involved at one time or another.

BCS(Hội máy tính Boston)
Một tổ chức thành viên phi lợi nhuận do Jonathan Rotenberg thành lập vào năm 1977 và được giải thể vào năm 1996. BCS là một trong những nguồn trông tin giáo dục và thông tin kỹ thuật đầu tiên về các máy tính cá nhân. Với phát triển cao của nó vào những năm 1980,nó có hơn 30.000 thành viên, mặc dù hơn 100.000 người đã gia nhâp cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑