*

BEA TUXEDO

A TP monitor from BEA Systems, Inc., Sunnyvale, CA, that runs on a variety of UNIX-based computers. Originally developed by AT&T and sold as source code, Novell acquired it, enhanced it and offered it as shrink-wrapped software for various UNIX servers. It was later sold to BEA.

BEA TUXEDO
Một monitor TP của công ty BEA System, thành phố Sunnyvale, tiểu bang California, monitor này chạy trên nhiều mày tính dựa trên nền UNIX. Ban đầu được phát triển bởi AT&T và được bán như mã nhuồn, Novell nhận nó, cải tiển nó, và cung cấp nó như phần mềm đượ nén chặt cho nhiều UNIX server khác nhau. Sau đó nó được bán cho BEA.


Published:

PAGE TOP ↑