*

beaconing

A continuous signalling of error conditions on a LAN.

beaconing
Một sự truyền tín hiệu liên tục về các tình trạng lỗi trên một mạng LAN.


Published:

PAGE TOP ↑