*

beep code

This is the audio signal emitted by a computer to announce the result of a short diagnostic test that the computer performs when it is being booted up. This is also called Power-On-Self-Test or POST.

Mã beep
Đây là tín hiệu audio được phát ra bởi máy tính để thông báo kết quả của một cuộc thí nghiệm chẩn đoán ngắn cho biết rằng máy tính thực thi khi nó được khởi đọng Đây còn được gọi là POST (Power-On-Self-Test).


Published:

PAGE TOP ↑