*

Bell 212A

A modulation protocol for computer modems, used only within the U.S., governing transmission and reception at a speed of 1200 bits per second. See CCITT V22, modem, and modulation protocol.

Bell 212A
Ở Mỹ. đây là một định ước về phương thức biến đối vối các modem máy tính, hướng dẫn việc phát và thu dữ liệu ở tốc độ 1200 bit mỗi giây. Xem CCITT V22, modem, và modulation protocol.


Published:

PAGE TOP ↑