*

bell character

A set of modem standards created by AT&T. The standard describe the speed of the machine has both originate and answer capabilities, the type of transmission, and line specifications.

bell character
Một bộ tiêu chuẩn modem do AT&T thiết lập. Các tiêu chuẩn mô tả tốc độ của các modem tính bằng bit trên giây, mặc dù máy có khả năng khởi chạy và trả lời, kiểu truyên và các đặc tính kỹ thuật của đường dây.


Published:

PAGE TOP ↑