*

Bellcore(Bell Communications Research, Piscataway, NJ, www.bellcore.com)

The reseach and development organization created at divestiture and jointly owned by the regional Bell telephone companies (RBOCs). It is also involved in communications issues of the U.S. government regarding national security and emergency preparedness.

Bellcore(Bell Communications Research, thành phố Piscataway , tiểu bang New Jersey, www.bellcore.com)
Tổ chức nghiên cưu và phát triển được sở hữu chung bởi các công ty điện thoại Bell trong khu vực (RBOC). Nó cũng liên quan đến các vấn đề truyền thông của chính phủ Mỹ, liên quan đến an ninh quốc gia và sự sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp.


Published:

PAGE TOP ↑