*

benchmark program

A utility program used to measure a computer’s processing speed so that its performance can be compared to that of other computers running the same program. Benchmark programs provide some indication of the number-crunching prowess of a central processing unit (CPU). but the results they generate may be close to meaningless. What counts for users is a system’s throughput, its capability to push data not only through the CPU but also through all the system’s its disk drives. A computer with a fast processor (and a numeric coprocessor) performs well on benchmarks, but if the computer is equipped with a sluggish hard disk and lacks cache memory, the user. See cache memory, central processing unit (CPU), throughput, and utility program.

chương trình benchmark
Một chương trình tiện ích dùng để đo tốc độ xử lý của máy tính và nhờ đó mà công năng của máy tính khác chạy cùng chương trình. Có nhiều phép thử benchmark tiêu chuẩn khác nhau. Bạn hãy tìm xem kết quả của các phép thủ Các phép thử như Dhystone và Whetstone chẳng hạn sẽ thử CPU một cách tỉ mỉ cẩn thận nhưng không thử công năng của các bộ phận khác trong hệ thống như ổ đĩa và sụ truyền thông nội bộ. Tộc độ của các bộ phận máy và của các chương trình ứng dụng cũng ảnh hưởng đến công năng chung. Hãy tìm các phương pháp thử như Khornerston và SPECmark, hoặc dùng những phép thủ có trong Norton Utilities và PC tools. Xem cache memory, central processing unit (CPU), throughput, và utility program.


Published:

PAGE TOP ↑