*

benchmark

A performance test of hardware and/or software. There are various programs that very accurately test the raw power of a single machine, the interaction in a single client/ server system (one server/multiple clients) and the transactions per second in a transaction processing system. However, it is next to impossible to benchmark the performance of an entire enterprise network with a great degree of accuracy. See ZDBOp, BAPCo, Linpack, Dhrystones, Whetstones, Khornerstones and SPEC.

benchmark
Sự kiểm tra hoạt động của phần cưng và/hoặc phần mềm. Có nhiều chương trình khác nhau vốn kiểm tra rất chính xác nguồn điện của một máy, sự tương tác trong một hệ thống client/server (một server/nhiều client) và các giao tác trong mỗi giây trong một hệ thống xử lý giao tác. Tuy nhiên, không thể tạo điểm chuẩn hoạt động của toàn bộ một mạng công ty với độ chính xác cao. Xem ZDBOp, BAPCo, Linpack, Dhrystones, Whetstones, KhornerstonesSPEC.


Published:

PAGE TOP ↑