*

benchmarking

Using benchmarks to compare performance of one system or program with that of answer.

định tiêu chuẩn
Sử dụng các tiêu chuẩn để so sánh khả năng thực thi của một hệ thống hay chương trình với khả năng thực thi của một hệ thống hay chương trình khác.


Published:

PAGE TOP ↑