*

BEOS

A personal computer operating system designed for the multimedia applications of the future, requiring fast handing of streaming video, games, etc.

BEOS
Một hệ điều hành của máy tính cá nhân được thiết kế cho các trình ứng dụng đa phương tiện trong tương lai, đòi hỏi việc xử lý nhanh streaming video, các trò chơi, v.v…


Published:

PAGE TOP ↑