*

Beowulf

When several smaller computers are linked to provide the computing power one large super computer, these are referred to as a “Beowulf clusters”. Beowulf was the hero of an Anglo-Saxon poem.

Beowulf
Khi nhiều máy tính nhỏ hơn được liên kết để cung cấp tính năng điện toán của một siêu máy tính lớn, những máy tính này được gọi là “các nhóm Beowulf”. Beowulf là nam nhân vật chính của bài thơ Anglo-Saxon.


Published:

PAGE TOP ↑