*

Berkeley UNIX

A version of the UNIX operating system, developed by the University of California at Berkeley, that takes full advantage of the virtual memory capabili-ties of Digital Equipment Corporation (DEC) mini-computers. The Berkeley version of UNIX, often called BSD(Berle-ley System Distribution) UNIX, was initially developed to take full advantage of the technical capabilities of VAX minicomputers. Enhancements also were added, and many thought that Berkeley UNIX would become a standard. AT&T’s promotion of its own UNIX System 5, however, has relegated Berkeley UNIX ato a subsidiary role. Berkeley UNIX still os preferred in technical, aca-demic, and educational environments, in which the system’s features meet special. See UNIX.

Berkeley UNIX
Một phiên bản của hệ điều hánh UNIX do trương Đai học California ở Berkely biên soạn. Hệ điều hành náy tận dụng được toàn bộ ưu thế về khả năng bộ nhớ ảo của các máy tính mini Digital Equipment Corporation (DEC). Phiên bản Berkely của UNIX thường được gọi là BSD (Berkely System Distribution), đã trở thành vai trò thứ yếu sau khi hãng AT&T cho ra đới UNIX System 5. Tuy nhiên, BSD UNIX vẫn còn được ưa thích trong các lĩnh vực kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo, và các tính năng của hệ điều hành thỏa mãn các yêu cầu đặc biệt trong những lĩnh vực náy. Xem UNIX.


Published:

PAGE TOP ↑