*

Berners-Lee, Tim

British scientist credited with the invention on Hyper Text Mark-up Language and hence the creation of the World Wide Web, writing the first Web browser-editor and server in 1990.

Berkeley Internet Name Domain(BIND)
Nhà khoa học người Anh có danh tiếng về việc tạo ra ngôn ngữ nâng cấp siêu văn bản và việc tạo ra World Wide Web, viết bộ trình duyệt-bộ hiệu chỉnh Web và server đầu tiên vào năm 1990.


Published:

PAGE TOP ↑