*

Bernoulli box

1.An early removable disk drive from Iomega. Introduced in 1983 with a SCSI interface and 8″ 10MB cartridges, it provided an extremely-reliable, transportable storage medium for personal computers at near hard disk speeds. In 1987, 5.25″ 20MB disks were introduced and later 44 and 90MB. The MultiDisk 150 drive accepts 35, 65, 90, 105 and 150MB cartridges. In 1994, the 230MB disk was introduced with backward compatibility to the 44MB disks.

2.An earlier removable disk system for personal computers from Iomega Corporation, Roy, UT. It was introduced in 1983 with a 10MB, 8″ floppy disk cartridge. Subsequent 5.25″ models provided up to 230MB. The Bernoulli floppy is spun at high speed and bends up close to the head. Upon power failure, it naturally bends down, following principles of fluid dynamics demonstrated by 18th century Swiss scientist, Daniel Bernoulli.

Bernoulli box
1.hộp Bernoulli Một ổ đĩa có thể di chuyển, ra đời đầu tiên từ Iomega. Được giới thiệu vào năm 1983 giao diện SCSI với các cartridge 8″ 10MB, nó cung cấp một phương tiện lưu trữ và có thể di chuyển được có độ tin cậy cực kỳ lớn dành cho các máy tính cá nhân gần với tốc độ đĩa cứng. Vào năm 1987 đĩa 5.25″ 20MB giới thiệu và sau đó là đĩa 44 và 90 MB. Ổ MultiDisk 150 chấp nhận các cartridge 35, 65, 90, 150MB. Vào năm 1994, đĩa 230MB được trình bàu với tính tương thích với các đĩa 44MB.

2.Một hệ thống đĩa có thể tháo rời ban đầu dành cho các máy tính cá nhân từ công ty Iomega, tại thành phố Roy, tiểu bang Utah. Nó được giới thiệu vào năm 1983 với một hộp đĩa mềm 8 inch, 10MB. Các kiểu 5.25 inch tiếp theo cung cấp lên đến 230MB. Đĩa mềm Bernoulli được xoay tròn với tốc độ cao và uốn cong lên gần đầu đọc. Khi mất điện, nó thường cong xuống, tuân theo các qui tắc về động lực học chất lỏng do nhà khoa học Daniel Bernoulli người Thụy Sĩ đã chứng minh trong thập kỷ 18.


Published:

PAGE TOP ↑