*

beta site

The place where a beta test occurs. When developing a program or a version of an existing program, a company chooses beta sites where the program is subjected to demanding, heavy-duty usage. This process reveals the program’s remaining bugs and short-comings.

vị trí(beta)
Công ty, cửa hàng tổng hợp, hoặc các cơ sở được ủy quyền tiến hành thủ nghiệm đối với phần mềm máy tính. Khi biên soạn một chương trình hoặc một phiên bản mới của chương trình đang tồn tại, hãng sẽ chọn những vị trì beta bên ngoài, những nơi mà chương trình được sử dụng hết khả năng. Quá trình này sẽ làm bộc lọ hết mọi lỗi và sai sỏ còn tồn tại trong chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑