*

beta software

In computer software testing, a preliminary version of a program that is widely distributed to users who attempt to operate the program under realistic conditions. See alpha test, beta site, and beta test.

phần mềm beta
Trong việc thử nghiệm phần mềm máy tính, đây là phiên bản sơ bộ đầu tiên của một chương trình, được phân phối rộng rãi cho ngưòi dùng để họ chạy thử trong các điều kiện lý tưởng, trước khi đưa ra dưới dạng thương phẩm.


Published:

PAGE TOP ↑