*

beta test

A test of hardware or software that is performed by users under under normal operating conditions. See alpha test.

thử nghiệm beta
Bước thứ hai trong quá trình kiểm định phần mềm máy tính trước khi đưa râ thị trường. B-kiểm thường được tiến hành bên ngoài phạm vi của hãng đang sản xuất phần mềm đó. Xem alpha test.


Published:

PAGE TOP ↑