*

Beta

The first home VCR format, now defunct. Developed by Sony, it used 1/2″ tape cassettes. Beta Hi-fi added CD-quality audio, and SuperBeta improved the image. Today, VHS is the standard 1/2″ VCR format.

Beta
Dạng VCR đầu tiên sử dụng tại gia đình, ngày nay không còn dược sử dụng nữa. Do Sony phát triển, nó sử dụng các hộp băng từ 1/2 inch. Beta Hi-fi đã cải tiến ảnh. Ngày nay, VHS là dạng VCR 1/2 inch chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑