*

betaware

Software in beta test that has been provided to a large number of users in advance of the formal release.

thử nghiệm beta
Phần mềm trong cuộc thủ nghiệm beta được cung cấp cho số lượng lớn người dùng trước khi phát hành chính thức.


Published:

PAGE TOP ↑