*

Bezier curve

In computer graphics, a curve that is generated using a mathematical formula which assures continuity with other Bezier curves. It is mathematically simpler, but more difficult to blend than a b-spline curve. Within CAD and drawing programs, Bezier curves are typically reshaped by moving the handles that appear off of the curve.

Bezier curve
Trong đồ họa máy tính, một đường cong vốn được tạo bằng cách sử dụng một công thức toán học bảo đảm tính liên tục với các đường cong Bezier khác Về mặt toán học, nó đợn giản nhưng khó hòa trộn hơn một đường cong b-spline. Trong các chương trình CAD và các chương trình vẽ, các đường cong Bezier thường được định dạng lại bằng cách di chuyển các nùm xuất hiện ngoài đường cong.


Published:

PAGE TOP ↑