*

BFT(Binary File Transfer)

An extension to the fax protocol that allows transmission of raw text instead of an image of the text document. The ability to transfer actual data similar to a common data modem provides a true e-mail capability via fax board.

BFT(Binary File Transfer)
Một phần mở rộng cho giao thức fax vốn cho phép truyền text thô thay vì một ảnh của tài liệu text Khả năng truyền dữ liệu thật sự tương đương với một modem dữ liệu thông thường sẽ cung cấp một tính năng e-mail thật sự thông qua các bảng mạch fax.


Published:

PAGE TOP ↑