*

bi-endian

The ability to switch between big endian and little endian ordering.

bi-endian
Khả năng chuyển đổi giữa thứ tự endian lớn và thứ tự endian nhỏ.


Published:

PAGE TOP ↑