*

bibliographic retrieval service

An on-line information service that specializes in maintaining huge computerized indexes to scholarly, scientific, medical, and technical literature. The two leading information firms are BRS Information Technologies (Latham, NY) and DIALOG Information Services (Menlo Park, CA). Serving mainly corporate and institutional customers, these companies’ fees are steep-well over an average of $1 per minute. Personal computer users can access, at substantially lower rates, special menu-driven night and weekend versions of these services, BRS/After Dark and Knowledge Index. Before signing on, find out whether your local library makes databases available on CD-ROM disks. If so, you can search these databases for free. Because no clock is ticking away, you can make full use of the interactive searching potential of this information. See on-line information service.

dịch vụ truy tìm thư mục
Một dịch vụ thông tin trực tuyến chuyên dùng để duy trì và cập nhật một lượng lớn các chỉ số mục lục bằng máy tính về các tác phẩm giáo khoa, khoa học, y học và kỹ thuật. Có hai hãng dịch vụ thông tin lớn nhất là BRS Information Technologies và DIALOG Information Services. Phục vụ chủ yếu cho các khách hàng thuộc các cơ quan và các khách hàng hợp đồng, các hãng này thu phi dịch vụ trung bình hơn 1$ mỗi phút. Dịch vụ cũng cũng có cả bản sao của các bài báo và các tài liệu, nhưng giá cao hơn. Những người có máy tính có thể sử dụng các bịch vụ này vào ban đêm hoặc ngày nghỉ cuối tuần bằng cách truy cập vào phiên bản đặc biệt của BRS/After Dark và Knowledge Index có chi phí thấp hơn. Có thể tìm thông tin miễn phí từ cơ sở dịch vụ University Maryland Info Database. Xem online infomation service.


Published:

PAGE TOP ↑