*

BIFF(Binary Interchange File Format)

A spreadsheet file format that holds data and charts, introduced with Excel Version 2.2.

BIFF(Binary Interchange File Format)
Một dạng file trang bảng tính có chứa dữ liệu và biểu đồ, được giới thiệu với Excel Phiên bản 2.2.


Published:

PAGE TOP ↑