*

big endian

This is a programing detail for the order of bytes (8bits) within “words” (16bits) in a computer instruction. Big endian has the most significant byte first Little endian has least significant byte first.

Endian lớn
Đây là một chi tiết chương trình cho thứ tự của các byte (8 bit) trong “các từ” (16 bit) trong một chỉ lệnh máy tính. Endian lớn có byte quan trọng nhất đứng trước. Endian nhỏ có byte ít quan trọng nhất đứng trước.


Published:

PAGE TOP ↑