*

bill of materials

The list of compornents that make up a system. For Example, a bill of materials for a house would include the cement block, lumber shingles, doors, windows, plumbing, electric, heating and so on. Each subassembly also contains a bill of materials; the heating system is made up of the furnace, ducts, etc.

bill of materials
Danh sách các thành phần hình thành nên một hệ thống. Ví dụ, một hóa đơn vật liệu cho một căn nhà sẽ gồm có khối xi măng, gỗ xẻ, vản lợp, cửa cái, của sổ, hệ thống ống nước, điện, hệ thống cung cấp nhiệt, … mỗi cụm lắp ráp cũng chứa một hóa đơn vật liệu. Hệ thống cung cấp nhiệt được hình thành từ lò, ống dẫn,…


Published:

PAGE TOP ↑