*

binaries

Executable programs in machine language.

binaries
Các chường trình thực thi trong ngôn ngữ máy.


Published:

PAGE TOP ↑