*

binary code

A coding system made up of binary digits. See BCD and character code.

binary code
Một hệ thông mã hóa được hình thành từ các chỉ số nhị phân. Xem BCDcharacter code.


Published:

PAGE TOP ↑