*

binary compatible

Refers to any data, hardware or software structure (data file, machine code, instruction set, etc.) in binary form that is 100% identical to another. It most often refers to executable programs.

binary compatible
Ám chỉ bất kỳ dữ liệu, cấu trúc phần cứng hay phần mềm (file dữ liệu, mã máy, tập hợp lệnh, …) ở dạng nhị phân vốn nó thường ám chỉ các chương trình thực thi.


Published:

PAGE TOP ↑