*

binary field

A field that contains binary numbers. It may refer to the storage of binary numbers for calculation purposes, or to a field that is capable of holding any information, including data, text, graphics images, voice and video.

binary field
Một trường chứa các số nhị phân. Nó thường ám chỉ việc lưu trữ các số nhị phân dành cho các mục đích tính toán, hoặc ám chỉ một trường có khả năng chứa bất kỳ thông tin, kể cả dữ liệu, text, các ảnh đồ họa, âm thanh và hình ảnh.


Published:

PAGE TOP ↑