*

binary file transfer

By this method, a binary file is sent from one location to another. The data must be transferred byte by byte into characters before transmission, then transferred on arrival back into binary.

truyền file nhị phân
Theo phương pháp này, một file nhị phân được gởi từ vị trí này sang vị trí khác. Dữ liệu phải được truyền theo từng byte vào các kỳ tự trước khi truyền, sau đó được truyền trở về nhị phân khi được gởi đến.


Published:

PAGE TOP ↑