*

binary large object

A database field that holds any unstructured binary information, including images, audio, and video; shortened to BLOB.

đối tượng lớn nhị phân
Một trường co sở dữ liệu chứa một thông tin nhị phân không. có cấu trúc, kể cả csc ảnh, audio và video, được viết tắt là BLOB.


Published:

PAGE TOP ↑