*

binary newsgroup

This kind of Internet newsgroup is designed to let computer users post graphics on the Internet. Since most newsgroups only handle text, graphics files are converted to text-based UU- encoded format, which most browsers have built into their system. These files can then be downloaded and converted to their original format for storing on disk. These newsgroups belong to the alt.binaries category.

nhóm tin nhị phân
Loại nhóm này được thiết kế để cho phép những người dùng máy tính gởi hình ảnh trên Internet. Vì hầu hết các nhóm tin xử lý văn bản, các file đồ họa được chuyển đổi thành UU dựa vào văn bản-bạng mã hóa mà hầu hết các bộ trình duyệt đã cài sẵn vào hệ thống của chúng. Những file này sau đó có thể được tải xuống và được chuyển đổi thành dạng gốc của chúng để lưu trữ trên đĩa. Những nhóm tin này thuộc hạng mục alt.binaries.


Published:

PAGE TOP ↑