*

binary notation

The use of binary numbers to represent values.

ký hiệu nhị phân
Cách sử dụng các số nhị phân để biểu diễn các giá trị.


Published:

PAGE TOP ↑