*

binary number

This is a number stored in binary form. One byte (8 bits) can express the values 0 to 255; while two contiguous bytes (16 bits) express values from 0 to 65,535.

số nhị phân
Đây là một số được lưu theo dạng nhị phân. Một byte (8 bit) có thể biểu diễn các giá trị từ 0 đến 255; trong khi hai byte tiếp giáp (16 bit) biểu diễn các giá trị từ 0 đến 65,535.


Published:

PAGE TOP ↑