*

binary numbers

Numbers stored in pure binary form. Within one byte (8 bits), the values 0 to 255 can be held. Two contiguous bytes (16 bits) can hold values from 0 to 65,535.

các số nhị phân
Các số được lưu trữ theo dạng nhị phân thuần túy. Trong một byte (8 bit), các giá trị từ 0 đến 255 có thể chứa các giá trị từ 0 đến 65,535.


Published:

PAGE TOP ↑