*

binary transfer

In Microsoft Windows, a file transfer protocol that enables you to transfer binary (compiled) files to a remote computer via the Windows Terminal accessory.

binary transfer
Một giao thức qui ước về việc truyền dẫn các tập tin, cho phép bạn truyền dẫn các tập tin, cho phép bạn truyền những tập tin nhị phân (đã được biên dịch) đến các máy tính ở xa bằng cách sử dụng phần mềm terminal.


Published:

PAGE TOP ↑