*

binary tree

A data structure in which each node contains one parent and no more than two children.

binary tree
Một cầu trúc dữ liệu trong đó mỗi nút chứa một bố và không chứa quá hai con.


Published:

PAGE TOP ↑