*

binary values

The following table shows the maximum number of numeric combinations in a binary structure with all bits set to zero equivalent to one combination. For example, in one bit, which can be 0 or 1, there are two possible values. Just as 99 is the largest decimal number in two decimal digits, 11 is the largest binary number in two binary digits. The decimal equivalent of the largest binary number in a group of bits is one less than the total number of values. For example, in four bits, which provides 16 values, the largest binary number is 1111 or 15 in decimal. The decimal equivalent of the largest binary numbers as well as the binary numbers themselves are displayed below for up to 16.

binary values
Các giá trị nhị phân Bảng sau đây biểu thị số tối đa của các tô hợp số trong một cấu trúc nhị phân với tất car các bit được xác lập sang zero tương đương với một tổ họp. Ví dụ, trong một bit, nó có thề là 0 hoặc 1, và có hai giá trị có thể có. Y hệt như số thập phân, 11 là số nhị phân lớn nhất trong hai chữ số nhị phân. Tương đương thập phân của số nhị phân lớn trong một nhóm các bit là một số nhỏ hơn tổng số các giá trị. Ví dụ, trong bốn bít, vốn cung cấp 16 giá trị, thì số nhi phân lớn nhất là 1111 hoặc 15 tính theo thập phân. Tương đương thập phân của các sô nhị phân lớn nhất cũng như chính các sô nhị phân được trình bày dưới đây lên 16 bit.


Published:

PAGE TOP ↑