*

binary

Meaning two. The principle behind digital computers. All input to the computer is converted into binary numbers made up of the two digits 0 and 1 (bits). For example, when you press the “A” key on your personal computer, the key-board generates and transmits the number 01000001 to the computer’s memory as a series of pulses. The 1 bits are transmitted as now. Bits are stored as charged and uncharged cells in memory, as positively and negatively charged spots on disk and as pits and no pits on optical media. See BCD for illustration.

binary
Có nghĩa là hai. Nguyên tắc nằm đằng sau các máy tính kỹ thuật số. Tất cả dữ liệu nhập vào máy tính được chuyển đổi thành các số nhị phân được tạo từ hai chữ số 0 và 1 (các bit). Ví dụ, khi bạn nhấn phím “A” trên máy tính cá nhân, bàn phím tạo và chuyển đổi số 01000001 thành bộ nhớ của máy tính dưới dạng một chuỗi xung. Các bit 1 được truyển đưới dạng điện áp thấp. Các bit dược lưu trữ dưới dạng các tế bào được nạp điện và chưa nạp điện trong bộ nhớ, dưới dạng các vùng được nạp điện dương và nạp điện âm trên đĩa và băng, và dưới dạng các hố sâu và không có hố sâu trên phương tiện quang học. Xem BCD.


Published:

PAGE TOP ↑