*

bin(BINary)

A popular directory name for storing executable programs, device drivers, etc. (binary files).

bin(BINary)
Một tên thư mục thông dụng dùng để lưu trữ các chương trình thực thi, các trình điều khiển thiết bị, … (các file nhị phân).


Published:

PAGE TOP ↑