*

bind

To link together two program files to facilitate an operation; e.g. there are bindings between an e-mail and the modem. These can be seen in the Windows e-mail control panel where the TCP/IP is also bound to the dial-up adapter for Internet connection via modem. liên kết, buộc chặt Liên lết hai file chương trình lại với nhau để đơn giản hóa một hoạt động; ví dụ, có các liên lết giữa một e-mail và modem. Những liên kết này có thế được thấy trong bảng điều khiển e-mail của Windows trong đó TCP/IP cũng được liên kết với bộ điều hợp quay số cho nối kết Internet bằng modem.


Published:

PAGE TOP ↑