*

Berkeley Internet Name Domain(BIND)

A domain name server that records the physical addresses and domain names of computers using the Internet. Although generally surpassed, it was once the most widely used DNS server software server.

Berkeley Internet Name Domain(BIND)
Server tên miền ghi lại các địa chỉ thật và các tên miền của các máy tính bằng cách sử dụng Internet. Mặc dù ít còn được sử dụng, nhưng trước đây nó đã là DNS server phần mềm được sử dụng rộng rãi nhất.


Published:

PAGE TOP ↑