*

binder

As part of the Microsoft Office Suite, the binder allows documents to be viewed, opened, saved, e-mailed, and printed as a group.

bộ liên kết
Là phần của bộ Microsoft Office, bộ liên kết cho phép các tài liệu được xem, mở, lưu, gởi e-mail, và in dưới dạng một nhóm.


Published:

PAGE TOP ↑