*

BinHex

(1)A utility and encoding format that originated on the Macintosh which is used to convert binary files into 7-bit ASCII for communications over Internet e-mail. Files formatted in BinHex use the. HQX extension. See MINE and UUcoding.

(2)Short for BiNary HEXadecimal. This provides a method for converting non-text files (non-ASCII) such as spreadsheets and graphics into ASCII for transmission via a modem. Some e-mail programs are only capable of working with ASCII. File that have been converted into BinHex will have the HQX extension.

BinHex
(1)Một trình tiện ích và dạng mã hóa khởi đầu trên Machintosh được dùng để chuyển đổi các file nhị phân thành ASCII 7 bit để truyền trên e-mail Internet. Các file được định dạng trong BinHex sử dụng phần mở rộng .HQX. Xem MINE and UUcoding.

(2)Từ viết tắt của BINary HEXadecimal. Một phương pháp chuyển đổi các file không phải text (không phải ASCII) chẳng hạn như các trang bảng tính và hình ảnh thành ASCII để truyền bằng một modem. Một số chương trình e-mail chỉ có khả năng làm việc với ASCII. Các file được chuyển đổi thành BinHex sẽ có phần mở rộng HQX.


Published:

PAGE TOP ↑