*

biomechanics

The study of the anatomical principles of movement. Biomechanical applications on the computer employ stick modeling to analyze the movement of athletes as well as racing horses.

cơ sinh học
Sự nghiên cứu về các nguyên lý chi tiết về sự hoạt đọng. Các ứng dụng về cơ sinh học trên máy tính triển khai mô hình để phân tích sự vận động của các vận động viên cũng như ngựa đua.


Published:

PAGE TOP ↑